zapalka

533 teksty – auto­rem jest za­pal­ka.

Niektórzy ot­wierają
się przed na­mi , wyłącznie wytrychem. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 września 2016, 11:45

Wys­tar­czy, że słowo pad­nie na po­dat­ny grunt,
a wy­rośnie z niego kwiecis­ta rozmowa. 

myśl dnia z 28 sierpnia 2016 roku
zebrała 16 fiszek • 27 sierpnia 2016, 10:50

Da­leko przed na­mi są ci, którzy przek­raczają
włas­ne li­mity czasu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 lipca 2016, 12:36

Niektórzy ludzie są bar­dzo wspa­niałomyślni,
szko­da, że tyl­ko w gra­nicach dla siebie
korzystnych. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 lipca 2016, 13:42

Le­piej z miłości rozpływać się
w us­tach, niż w złości
zgrzy­tać w zębach. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 czerwca 2016, 11:04

Nie wy­ciągaj­my na światło dzien­ne tego,
co już daw­no w mro­ku pochowane. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 czerwca 2016, 17:21

W cieniu smut­ku z zim­na drżą ser­ca,
które w blas­ku ra­dości nie zdążyły się ogrzać. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 marca 2016, 11:53

Każde­go dnia ot­wiera­my życiu drzwi do szczęścia,
które w prze­ciągu lat, składa nam krótkie wizyty. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 marca 2016, 15:55

To co zdo­bi in­nych, może nas oszpecić,
tyl­ko wier­ność so­bie, ubie­rze nas pięknie. 

myśl dnia z 23 maja 2016 roku
zebrała 32 fiszki • 9 lutego 2016, 11:33

Od­ważnie wychy­lamy się z ob­ra­zu włas­ne­go życia,
w od­bi­ciu, które­go zaw­sze trzy­mamy się
sztyw­nych ram. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 stycznia 2016, 13:59

zapalka

Ja - i wszystko poza mną wnet baśnią się staje.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

zapalka

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

29 października 2016, 11:42Indygoo sko­men­to­wał tek­st Proszę

3 września 2016, 15:36zapalka sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ot­wierają się przed [...]

3 września 2016, 15:30yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ot­wierają się przed [...]

3 września 2016, 12:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ot­wierają się przed [...]

28 sierpnia 2016, 11:00yestem sko­men­to­wał tek­st Wystarczy, że słowo pad­nie [...]

28 sierpnia 2016, 10:19zapalka sko­men­to­wał tek­st Wystarczy, że słowo pad­nie [...]

27 sierpnia 2016, 15:39WojtaZ sko­men­to­wał tek­st Wystarczy, że słowo pad­nie [...]

27 sierpnia 2016, 15:09yestem sko­men­to­wał tek­st Wystarczy, że słowo pad­nie [...]

27 sierpnia 2016, 14:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wystarczy, że słowo pad­nie [...]

26 lipca 2016, 23:54zapalka sko­men­to­wał tek­st Daleko przed na­mi są [...]