zapalka

536 tekstów – auto­rem jest za­pal­ka.

Roz­nieć w so­bie ogień radości,
za­nim prze­siąkniesz smutkiem... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 marca 2017, 16:02

PS. - nig­dy nie re­zyg­nuj z - C. D. N... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 marca 2017, 14:12

Każdy z nas ma swój oso­bis­ty ka­len­darz,
w którym prze­lewają się każde­go dnia
łzy smut­ku i ra­dości.
https://www.gofundme.com/glioblastoma-fight 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 marca 2017, 16:46

Niektórzy ot­wierają
się przed na­mi , wyłącznie wytrychem. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 września 2016, 11:45

Wys­tar­czy, że słowo pad­nie na po­dat­ny grunt,
a wy­rośnie z niego kwiecis­ta rozmowa. 

myśl dnia z 28 sierpnia 2016 roku
zebrała 19 fiszek • 27 sierpnia 2016, 10:50

Da­leko przed na­mi są ci, którzy przek­raczają
włas­ne li­mity czasu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 lipca 2016, 12:36

Niektórzy ludzie są bar­dzo wspa­niałomyślni,
szko­da, że tyl­ko w gra­nicach dla siebie
korzystnych. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 lipca 2016, 13:42

Le­piej z miłości rozpływać się
w us­tach, niż w złości
zgrzy­tać w zębach. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 czerwca 2016, 11:04

Nie wy­ciągaj­my na światło dzien­ne tego,
co już daw­no w mro­ku pochowane. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 czerwca 2016, 17:21

W cieniu smut­ku z zim­na drżą ser­ca,
które w blas­ku ra­dości nie zdążyły się ogrzać. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 31 marca 2016, 11:53

zapalka

Ja - i wszystko poza mną wnet baśnią się staje.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zapalka

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

29 marca 2017, 21:11yestem sko­men­to­wał tek­st Roznieć w so­bie ogień [...]

29 marca 2017, 13:42zapalka sko­men­to­wał tek­st Roznieć w so­bie ogień [...]

28 marca 2017, 21:14eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Roznieć w so­bie ogień [...]

28 marca 2017, 17:45Cris sko­men­to­wał tek­st Roznieć w so­bie ogień [...]

18 marca 2017, 03:19one drop for all sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas ma [...]

16 marca 2017, 20:33yestem sko­men­to­wał tek­st PS. -nig­dy nie re­zyg­nuj [...]

12 marca 2017, 11:17zapalka sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas ma [...]

12 marca 2017, 09:52yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas ma [...]

12 marca 2017, 04:48one drop for all sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas ma [...]

11 marca 2017, 23:28zapalka sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas ma [...]